loader image

WAS JIJ ER

OOK

BIJ?

Het Tweede Friese Wind Congres 2024 is inmiddels achter de rug. Het was een congres voor professionals werkzaam in de geboortezorg, huisartsgeneeskunde, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugdhulp, onderwijs, GGZ-jeugd, POH-GGZ-jeugd etc.

Het Tweede Friese Wind Congres, dat zich richtte op de vroege herkenning en directe interventie bij kindermishandeling en verwaarlozing, was een inspirerende bijeenkomst vol interactie en persoonlijke verbondenheid. 

Met een reeks van deskundige sprekers en interactieve workshops, bood het congres een platform voor professionals uit verschillende disciplines om samen te komen en te leren over de beste praktijken in hun vakgebied. De nadruk lag op het belang van samenwerking tussen zorg, onderwijs en sociaal domein om een verschil te maken in het leven van kwetsbare kinderen. 

Het evenement benadrukte ook de noodzaak van laagdrempelige en effectieve interventies die zonder veel rompslomp ingezet kunnen worden. De positieve ontvangst en de actieve deelname van de aanwezigen weerspiegelen de toewijding van de gemeenschap om de zorg voor jeugdigen te verbeteren.

FOTOALBUM

Welkom bij de visuele reis van het Tweede Friese Wind Congres! Dit album neemt je mee door de dynamische momenten op woensdag 20 maart in de Harmonie in Leeuwarden.

Het wachtwoord,
om het album te mogen bekijken,
is verkrijgbaar
via de congrescommissie.

PROGRAMMA

Plenaire
sessies

&WORKSHOPS

Uitklappen +
 • Programma


 • Workshops


 • De huisarts pakt een vermoeden op kindermishandeling aan door een netwerk te bouwen rond een kwetsbaar kind en gezin, gebruik makend van zijn vertrouwensrelatie en vanuit een persoonlijke verbondenheid met het kind, de ouders en andere hulpverleners.
  Zorg

 • De kracht van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dat vrijwel alle gezinnen (ook in asielzoekerscentra) bereikt worden en we expert zijn van de 'normale' ontwikkeling van jeugdigen in de brede zin van het woord. De JGZ is betrokken en biedt professionele ondersteuning van zwangerschap tot 18+, is gratis, laagdrempelig, komt bij de gezinnen thuis en op scholen en staat in verbinding met diverse ketenpartners. Doordat we weten dat trauma's (ACE's) op kinderleeftijd verstrekkende gevolgen hebben op de lange termijn, die de rest van het leven, zelfs de generaties erna nog negatief kunnen beïnvloeden in allerlei opzichten, proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen (primaire preventie), vroegtijdig te signaleren en hierop te interveniëren (secundaire preventie).
  Zorg

 • Onderwijs speelt een immense rol in het leven van kinderen en gezinnen. Het is immers de plek waar (in principe) elk kind verplicht is om te komen. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen soms meer tijd doorbrengen met leerkrachten, dan met hun eigen ouders/opvoeders. Wat kunnen we hiermee in de aanpak tegen kindermishandeling en -verwaarlozing? Welke kerngetallen en trends zijn er binnen het onderwijs (niet alleen) op dit gebied en waar liggen kansen in de samenwerking? Van hokjes naar lijntjes!
  Onderwijs

 • Kindermishandeling komt nog steeds voor in Nederland. Jij kunt het verschil maken door oog te hebben voor kindermishandeling en het bespreekbaar te maken. De aanpak van kindermishandeling doe je niet alleen. Samen met collega's, Veilig Thuis en andere professionals rondom het kind kunnen we kindermishandeling aanpakken en zorgen dat elk kind in Nederland veilig kan opgroeien.
  Sociaal Domein

 • Wat betekent de AVG voor de zorg? Hoe verhoudt de AVG zich tot de WGBO? Vormt de AVG een bedreiging voor het geven van goede zorg? Het medisch beroepsgeheim wordt in relatie gebracht tot de AVG. In de workshop worden forensisch geneeskundige aspecten van kindermishandeling besproken.
  Onderwijs

 • Waarom hebben de Friese gemeenten de visie gefaseerde ketenzorg als leidraad bij de aanpak van kindermishandeling? De kracht van het eigen netwerk en samenwerking binnen de keten en met de gemeenten.
  Sociaal Domein

 • Een bijdrage over netwerksamenwerking, verantwoordelijkheid pakken en hoe iedereen met diens eigen expertise daar zijn steentje aan kan bijdragen. Arne Popma: “Het organiseren en verbreden van de inhoudelijke netwerken waarin professionals met elkaar leren en samenwerken, dat is de beweging waar we naartoe moeten. Waarbij we vooral moeten zorgen dat we ‘erbij’ blijven, aangehaakt blijven in het lokale netwerk om zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen en hulp te verlenen met de eigen beschikbare expertise i.p.v. de casus over de schutting gooien naar een andere hulpverlener of organisatie, zonder te weten of de verantwoordelijkheid tot zorg verlenen dan wel opgepakt wordt.”
  Zorg

 • In de GGZ zien we veel cliënten met hardnekkige problemen. Meestal zijn die ontstaan door ongunstige omstandigheden in de jeugd. Zoals verwaarlozing of mishandeling, in ernstige of minder ernstige vorm. Als kinderen op tijd hulp krijgen kunnen ze zich gezond ontwikkelen. Dat er zoveel mensen in de GGZ terecht komen betekent dat we niet goed genoeg zijn in het signaleren van problemen en niet op tijd passende hulp bieden aan kinderen en gezinnen. Waar gaat het mis? Dat kunnen we leren van iemand met ernstige psychische problemen ten gevolge van nare omstandigheden in haar jeugd. Zoals Nicole. Samen met haar lopen we de levensgeschiedenis langs. En zien we waar we het beter kunnen doen voor kinderen in situaties zoals die van haar.
  Zorg

 • De huisarts pakt een vermoeden op kindermishandeling aan door een netwerk te bouwen rond een kwetsbaar kind en gezin, gebruik makend van zijn vertrouwensrelatie en vanuit een persoonlijke verbondenheid met het kind, de ouders en andere hulpverleners.
  Zorg

 • De gevolgen van het meemaken van traumatische en/of verwaarlozende ervaringen hebben verstrekkende gevolgen op het functioneren op allerlei vlakken, maar met name ook op het interpersoonlijk functioneren. Vooral de schade van verwaarlozing kan vele uitingsvormen hebben die niet altijd als zodanig (h)erkend worden. Kennis hebben hiervan helpt de hulpverleners rekening te houden met hoe de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, contact met ons maken.
  Zorg

 • Kinderen gaan iedere dag naar school. Dit schept kansen om juist op een school, naast educatie, psychosociale ondersteuning te bieden wanneer dit nodig is voor een leerling en ouders. Een schoolmaatschappelijk werker/brugfunctionaris kan op een school zorginventarisatie én -uitvoering van (kortdurende) ondersteuning verzorgen. Hierdoor kan vroegtijdige signalering, ondersteuning en hulp direct via school worden geboden. Deze functionaris kan buiten de school ook eventuele vervolg hulpverlening in gang zetten. Op deze manier zijn onderwijs en reguliere (jeugd)hulpverlening nauw met elkaar verbonden. Zij horen elkaar aan te vullen en te versterken met een eigen rol en expertise. Deze workshop zorgt voor een inspirerende dialoog tussen de deelnemers met het thema dat 'school meer dan alleen leren is'.
  Onderwijs

 • De politie is verreweg de meest voorkomende partij een melding doet van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In deze workshop kijken we aan de hand van best practices welke strategieën gebruikt worden en achterhalen we op welke manier we gezamenlijk eerder kunnen ingrijpen bij een vermoeden van kindermishandeling door zorg, sociaal domein of onderwijs.
  Sociaal Domein

 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan hoe belangrijk een goed begin is. De ontwikkeling die een kind doormaakt in de eerste 1000 dagen en de kansen die het daarbij krijgt, zijn bepalend voor de rest van het leven. Het staat vast dat de omgeving waarin een kind opgroeit in belangrijke mate de gezondheid, het gedrag en de levenskansen bepaalt.
  Onderwijs
  Sociaal Domein
  Zorg

 • Wat is de adviesfunctie voor artsen bij Veilig Thuis en waarvoor kun je Veilig Thuis benaderen? Wat zijn de spelregels en hoe verhoudt het e.e.a. zich tot de meldcode van de KNMG?
  Sociaal Domein
  Zorg


Domeinen: Zorg + Sociaal Domein + Onderwijs

Logo-Het-2e-Friese-Wind-Congres_inclusief_titel_pay-off

Deze pagina delen:

© 2024 Een Friese Wind | Alle rechten voorbehouden.