loader image

BEN JIJ ER

OOK
(WEER)

BIJ?

Professionals werkzaam in de geboortezorg, huisartsgeneeskunde, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugdhulp, onderwijs, GGZ-jeugd, POH-GGZ-jeugd etc.

Doe je ook mee met het Tweede Friese Wind Congres op woensdag 20 maart 2024? Na het waardevolle congres van vorig jaar over jeugdzorg, toen georganiseerd door KieN, richten we ons dit jaar op de vroege herkenning en directe interventie bij kindermishandeling en verwaarlozing, actief en in persoonlijke verbondenheid.

Met dit congres willen we laten zien dat het niet melden van (een vermoeden van) kindermishandeling of verwaarlozing, niet inhoudt dat er niets gebeurt. Daarom willen we meer verbinding creëren tussen alle partijen rondom jeugdigen in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs, maar ook boven tafel krijgen welke belemmeringen dit in de weg staat. Hoe kunnen we gebruik maken van de reeds bestaande mogelijkheden van vroegsignalering en interventies, die vaak ook nog laagdrempelig en zonder veel rompslomp ingezet kunnen worden bij kwetsbare gezinnen.

Overdracht van de windmolen in 2023 van KieN naar Jantsje en Jan Paul

PROGRAMMA

Plenaire
sessies

&WORKSHOPS

Uitklappen +
 • Programma


 • Workshops


 • De huisarts pakt een vermoeden op kindermishandeling aan door een netwerk te bouwen rond een kwetsbaar kind en gezin, gebruik makend van zijn vertrouwensrelatie en vanuit een persoonlijke verbondenheid met het kind, de ouders en andere hulpverleners.
  Zorg

 • De kracht van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dat vrijwel alle gezinnen (ook in asielzoekerscentra) bereikt worden en we expert zijn van de 'normale' ontwikkeling van jeugdigen in de brede zin van het woord. De JGZ is betrokken en biedt professionele ondersteuning van zwangerschap tot 18+, is gratis, laagdrempelig, komt bij de gezinnen thuis en op scholen en staat in verbinding met diverse ketenpartners. Doordat we weten dat trauma's (ACE's) op kinderleeftijd verstrekkende gevolgen hebben op de lange termijn, die de rest van het leven, zelfs de generaties erna nog negatief kunnen beïnvloeden in allerlei opzichten, proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen (primaire preventie), vroegtijdig te signaleren en hierop te interveniëren (secundaire preventie).
  Zorg

 • Onderwijs speelt een immense rol in het leven van kinderen en gezinnen. Het is immers de plek waar (in principe) elk kind verplicht is om te komen. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen soms meer tijd doorbrengen met leerkrachten, dan met hun eigen ouders/opvoeders. Wat kunnen we hiermee in de aanpak tegen kindermishandeling en -verwaarlozing? Welke kerngetallen en trends zijn er binnen het onderwijs (niet alleen) op dit gebied en waar liggen kansen in de samenwerking? Van hokjes naar lijntjes!
  Onderwijs

 • Kindermishandeling komt nog steeds voor in Nederland. Jij kunt het verschil maken door oog te hebben voor kindermishandeling en het bespreekbaar te maken. De aanpak van kindermishandeling doe je niet alleen. Samen met collega's, Veilig Thuis en andere professionals rondom het kind kunnen we kindermishandeling aanpakken en zorgen dat elk kind in Nederland veilig kan opgroeien.
  Sociaal Domein

 • Wat betekent de AVG voor de zorg? Hoe verhoudt de AVG zich tot de WGBO? Vormt de AVG een bedreiging voor het geven van goede zorg? Het medisch beroepsgeheim wordt in relatie gebracht tot de AVG. In de workshop worden forensisch geneeskundige aspecten van kindermishandeling besproken.
  Onderwijs

 • Waarom hebben de Friese gemeenten de visie gefaseerde ketenzorg als leidraad bij de aanpak van kindermishandeling? De kracht van het eigen netwerk en samenwerking binnen de keten en met de gemeenten.
  Sociaal Domein

 • Een bijdrage over netwerksamenwerking, verantwoordelijkheid pakken en hoe iedereen met diens eigen expertise daar zijn steentje aan kan bijdragen. Arne Popma: “Het organiseren en verbreden van de inhoudelijke netwerken waarin professionals met elkaar leren en samenwerken, dat is de beweging waar we naartoe moeten. Waarbij we vooral moeten zorgen dat we ‘erbij’ blijven, aangehaakt blijven in het lokale netwerk om zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen en hulp te verlenen met de eigen beschikbare expertise i.p.v. de casus over de schutting gooien naar een andere hulpverlener of organisatie, zonder te weten of de verantwoordelijkheid tot zorg verlenen dan wel opgepakt wordt.”
  Zorg

 • In de GGZ zien we veel cliënten met hardnekkige problemen. Meestal zijn die ontstaan door ongunstige omstandigheden in de jeugd. Zoals verwaarlozing of mishandeling, in ernstige of minder ernstige vorm. Als kinderen op tijd hulp krijgen kunnen ze zich gezond ontwikkelen. Dat er zoveel mensen in de GGZ terecht komen betekent dat we niet goed genoeg zijn in het signaleren van problemen en niet op tijd passende hulp bieden aan kinderen en gezinnen. Waar gaat het mis? Dat kunnen we leren van iemand met ernstige psychische problemen ten gevolge van nare omstandigheden in haar jeugd. Zoals Nicole. Samen met haar lopen we de levensgeschiedenis langs. En zien we waar we het beter kunnen doen voor kinderen in situaties zoals die van haar.
  Zorg

 • De huisarts pakt een vermoeden op kindermishandeling aan door een netwerk te bouwen rond een kwetsbaar kind en gezin, gebruik makend van zijn vertrouwensrelatie en vanuit een persoonlijke verbondenheid met het kind, de ouders en andere hulpverleners.
  Zorg

 • De gevolgen van het meemaken van traumatische en/of verwaarlozende ervaringen hebben verstrekkende gevolgen op het functioneren op allerlei vlakken, maar met name ook op het interpersoonlijk functioneren. Vooral de schade van verwaarlozing kan vele uitingsvormen hebben die niet altijd als zodanig (h)erkend worden. Kennis hebben hiervan helpt de hulpverleners rekening te houden met hoe de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, contact met ons maken.
  Zorg

 • De politie is verreweg de meest voorkomende partij een melding doet van kindermishandeling bij Veilig Thuis. In deze workshop kijken we aan de hand van best practices welke strategieën gebruikt worden en achterhalen we op welke manier we gezamenlijk eerder kunnen ingrijpen bij een vermoeden van kindermishandeling door zorg, sociaal domein of onderwijs.
  Sociaal Domein

 • Wat is de adviesfunctie voor artsen bij Veilig Thuis en waarvoor kun je Veilig Thuis benaderen? Wat zijn de spelregels en hoe verhoudt het e.e.a. zich tot de meldcode van de KNMG?
  Sociaal Domein
  Zorg

 • In deze workshop gaan verschillende disciplines met elkaar in gesprek aan de hand van vooraf opgestelde vragen. bijvoorbeeld: • Hoe bouw jij een netwerk rondom een gezin? • Hoe breng jij persoonlijke verbinding tot gestalte in het bouwen van een netwerk? • Wat heb je nodig om een netwerk te bouwen? • Wat is je persoonlijke kracht op het gebied van het bouwen van een netwerk? • Wie is je rolmodel op dit terrein? Iedere deelnemer volgt in ieder geval één speeddateronde waarbij men een professional uit het andere domein opzoekt. Elke sessie duurt een kwartier. Na elke sessie rouleren de deelnemers.
  Onderwijs
  Sociaal Domein
  Zorg


Domeinen: Zorg + Sociaal Domein + Onderwijs