Algemene en annuleringsvoorwaarden  KieN congressen en onderwijs

Versie november 2022

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanmelding
Artikel 4: Voorbehoud wijzigingen
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Annulering
Artikel 7: Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
Artikel 8: Persoonlijke gegevens
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Toepasselijk

Artikel 1 – Definities

 1. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een KieN congres, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen KieN en een deelnemer;
 2. Congres: een door de KieN georganiseerd congres;
 3. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aanmeldt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door de KieN worden georganiseerd;
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de KieN;
 3. Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld, de algemene voorwaarden worden actief geaccordeerd;
 4. Door aanmelding voor een congres aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanmelding

 1. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door – of namens de deelnemer – volledig ingevuld aanmeldformulier dat digitaal door – of namens de deelnemer – is verzonden en is ontvangen door KieN;
 2. Het secretariaat van KieN bevestigt de aanmelding per e-mail binnen uiterlijk 10 werkdagen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor congresdeelname tot stand;
 3. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgenomen in de daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende KieN congressen;
 4. KieN kan eisen stellen met betrekking tot het maximum aantal deelnemers of het tijdelijk voorrang verlenen aan KieN personeelsleden voor deelname.

Artikel 4 – Voorbehoud wijzigingen

 1. Alle mededelingen in een aankondiging van een congres, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt KieN zoveel mogelijk na.
 2. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte (één van) de spreker(s), is KieN gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal KieN zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres.
 3. KieN behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, of het congres niet door te laten gaan of te staken,
 4. Indien de wijziging, het niet door laten gaan of het staken van het congres is veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoedingen van enigerlei schade.
 5. In geval van annulering van het congres worden reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 5 – Betaling

 1. Deelnemers aan het congres ontvangen via de e-mail een digitale factuur op het opgegeven factuuradres, zo mogelijk ruim voor aanvang van het congres;
 2. Betaling van de kosten voor inschrijving voor een cursus of congres vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Deze incasso vindt maximaal 6 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum plaats, tenzij nadrukkelijk anders vermeld;
 3. In geval er geen machtiging is afgegeven, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum doch uiterlijk vier weken voor aanvang van het congres. Vanaf vier weken voor de congresdatum geldt na inschrijving, per omgaande betaling;
 4. Voor alle inschrijvingen geldt: geen toegang tot congres bij openstaande betaling;
 5. In geval KieN kosten moet maken voor het innen van de congresgelden, komen deze kosten geheel voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 – Annulering

 1. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren;
 2. Annulering vindt plaats per e-mail of per post;
 3. Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving tot 2 maanden voor het congres daarna geldt:
  • Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 2 weken vóór het congres vindt gedeeltelijk restitutie plaats: 50% van het inschrijfgeld;
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de congresdatum vindt géén restitutie plaats.
 4. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan KieN is meegedeeld.
 5. Bij niet verschijnen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
 6. In geval van annulering worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, uiterlijk binnen 4 weken terugbetaald.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechte en intellectuele eigendomsrechten die verband houden met KieN en de congressen zijn eigendom van KieN en/of de gastsprekers.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

 1. Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. KieN zal deze persoonsgegevens nadrukkelijk vertrouwelijk behandelen en in geen geval ter beschikking stellen aan derden. Door deelname aan een congres geeft een deelnemer toestemming van KieN om de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor het congres.
 2. De op het congres vertoonde beelden zijn auteursrechtelijk beschermd. Deelnemer respecteert en beschermt de privacy van de personen vertoond op de video. Bij het verspreiden van beelden wordt een boete gehanteerd van 1.000,- euro per vertoning.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een congres of cursus geschiedt op eigen risico. KieN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een congres of cursus.

Artikel 10 – Toepasselijk

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de KieN.

eenfriesewind.nl maakt gebruik van cookies om je beter te informeren en om je bezoek eenvoudiger te maken.